ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα καλοκαιρινά σχολεία PowerPython θα υλοποιηθούν από  2-6 Ιουλίου 2018 (Εισαγωγή στην Python) και από 9-13 Ιουλίου 2018 (Προχωρημένη Python)  στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο. Τα μαθήματα διαρκούν από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, κάθε μέρα, ενώ την τελευταία μέρα του σχολείου γίνεται διαγωνισμός φοιτητικών πρότζεκτ με βραβεία στις καλύτερες ομάδες.

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων είναι:

Εισαγωγή στην Python (2-6 Ιουλίου 2018).
(α) Δομές δεδομένων
(β) Δομές ελέγχου προγράμματος
(γ) Συναρτήσεις και βιβλιοθήκες
(δ) Αρχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο

Προχωρημένη Python (9-13 Ιουλίου 2018):
(α) Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
(β) Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων (pickles), βάσεις δεδομένων sql
(γ) Επεξεργασία μέσω κανονικών εκφράσεων (regex)
(δ) Ανάλυση δεδομένων με pandas, scipy, matplotlib

Τι θα μάθετε

Πώς να γράφετε δικές σας κλάσεις/αντικείμενα και πώς να κατανοείτε τις κλάσεις/αντικείμενα των βιβλιοθηκών της Python

Πώς να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον JupyterNotebook.

Πώς να χρησιμοποιείτε την βιβλιοθήκη Numpy και να γράφετε κώδικα με χρήση Πινάκων (arrayprogramming).

Πώς να εισάγετε δεδομένα από αρχεία όπως excel, csv, txt, να τα οργανώνετε και να τα επεξεργάζεστε σε δομές DataFrame και Series της βιβλιοθήκης pandas και πώς να σχεδιάζετε γραφικές παραστάσεις με τη βιβλιοθήκη matplotlib

Πώς να χρησιμοποιείτε την επιστημονική βιβλιοθήκη Scipy για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Έμφαση θα δοθεί στο γράψιμο κώδικα για την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ελέγχου υποθέσεων (ttest, ANOVA, κλπ.).

Πώς να αναζητήσετε πρότυπα σε δεδομένα και να επεξεργαστείτε δεδομένα κειμένου με χρήση κανονικών εκφράσεων (Regularexpressions), θα δούμε παραδείγματα όπως αναζήτηση σε αρχεία html, δημιουργία μιας μηχανής αναζήτησης σε αρχεία κειμένου,

Τις βασικές αρχές του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων και της SQL και πως χειριζόμαστε βάσεις δεδομένων μέσω της python με χρήση της βιβλιοθήκης sqlite3.

Τα βασικά στοιχεία της μη-sql βάσης δεδομένων mongodb